அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, August 31, 2013

BSNL Employees IDA Rates from  Pay revision(01-01-2007)
Effective from
IDA Rate %
% Raised from Previous
Effective from
IDA Rate %
% Raised from Previous
January 2007
0.0
---
April 2007
0.8
0.8
July 2007
1.3
0.5
October 2007
4.2
2.9
January 2008
5.8
1.6
April 2008
6.3
0.5
July 2008
9.2
2.9
October 2008
12.9
3.7
January 2009
16.6
3.7
April 2009
16.9
0.3
July 2009
18.5
1.6
October 2009
25.3
6.8
January 2010
30.9
5.6
April 2010
34.8
3.9
July 2010
35.1
0.3
October 2010
39.8
4.7
January 2011
43.0
3.2
April 2011
47.2
4.2
July 2011
47.2
0
October 2011
52
4.8
January 2012
56.7
4.7
April 2012
56.7
0
July 2012
61.5
4.8
October 2012
67.3
5.8
January 2013
71.5
4.2
April 2013
74.9
3.4
July 2013
78.9
4
October 2013


Monday, August 19, 2013

Wednesday, August 7, 2013